Gratis verzending > € 75,- excl.
Binnen 24 uur in huis
023-5245005

Algemene voorwaarden

van Always Beautiful Nails (AB Nails), gevestigd te Haarlem.

Hoofdstuk I Algemeen
Artikel 1 Definities

 1. Onder AB Nails wordt verstaan: “Always Beautiful Nails (AB Nails)”, gevestigd te (2023 DH) Haarlem aan de Meester Cornelisstraat 26, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer AB Nails is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Onder opleiding wordt verstaan: een door AB Nails verzorgde opleiding, cursus of
 3. Onder cursist wordt verstaan: degene, die zich bij AB Nails heeft aangemeld om deel te nemen aan een door AB Nails verzorgde
 4. Onder koper wordt verstaan: degene die met AB Nails een koopovereenkomst tot levering van zaken of producten afsluit, alsmede degene, die AB Nails anderszins opdracht geeft om voor diens rekening diensten

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en gelden onverkort op alle door AB Nails opgestelde aanbiedingen, offertes/prijsopgaven en overeenkomsten, alsmede op alle door AB Nails verzorgde opleidingen, verrichte werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen.
 2. Toepassing van door koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
 3. Afwijking van bepalingen, opgenomen in deze algemene voorwaarden, kan slechts bij schriftelijke overeenkomst. De overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven immer onverkort van toepassing.
 4. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten voor de toekomst worden
 5. Indien een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop AB Nails om andere redenen geen beroep kan

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Prijzen

 1. Prijsopgaven worden steeds door AB Nails gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende
 2. De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders
 3. De opgegeven prijzen van te leveren zaken of producten zijn steeds exclusief verzendkosten, tenzij anders
 4. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal AB Nails een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, evenredig aan te maken kosten en deze risico’s.
 5. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden AB Nails niet voor de

Hoofdstuk II Opleidingen
Artikel 5 Overeenkomst

 1. Cursist kan zich bij AB Nails telefonisch, via de website van AB Nails, per e-mailbericht of anderszins mondeling of schriftelijk aanmelden voor het volgen van een
 2. Een overeenkomst komt tot stand, zodra AB Nails de aanmelding voor een opleiding schriftelijk accepteert of
 3. (Rechts)handelingen van ondergeschikten van AB Nails binden AB Nails niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door AB Nails uitdrukkelijk en schriftelijk wordt
 4. AB Nails is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door

Artikel 6 Opleiding

 1. AB Nails kan niet garanderen dat de opleiding daadwerkelijk plaats zal AB Nails is te allen tijde gerechtigd een opleiding te annuleren, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. De opleiding zal in elk geval geen doorgang vinden, indien, naar het oordeel van AB Nails, te weinig cursisten deel wensen te nemen aan de
 3. AB Nails kan niet garanderen dat bij het vaststellen van de data van de cursusdagen rekening gehouden wordt met de voorkeuren van
 4. AB Nails is gerechtigd om reeds ingeplande cursusdagen te verplaatsen, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te
 5. Indien cursist een reeds ingeplande cursusdag wenst te verplaatsen, dan maakt cursist hiervan zo spoedig mogelijk melding bij AB AB Nails zal annuleringskosten bij cursist in rekening brengen, ter hoogte van de kosten van een cursusdag, indien cursist de melding binnen 48 uur vóór aanvang van de ingeplande cursusdag doet.

Artikel 7 Certificaat, diploma en herkansingsmogelijkheden

 1. Cursist ontvangt na het einde van de opleiding een certificaat van deelname, indien cursist geen examen aflegt aansluitend aan de
 2. Cursist ontvangt na het einde van de opleiding een Arrow Nails diploma, indien cursist aansluitend aan de opleiding met goed gevolg een examen
 3. De door AB Nails aangegane verbintenis houdt nooit meer in dan een inspanningsverplichting. AB Nails kan niet garanderen dat cursist een examen met goed gevolg
 4. Indien een examen niet met goed gevolg is afgelegd, kan cursist het examen herkansen door zich bij AB Nails in te schrijven voor het eerstvolgende examen en door de kosten voor dit examen, vóór aanvang van het examen, aan AB Nails te voldoen. AB Nails kan geen enkele garantie doen over de termijn waarbinnen het eerstvolgende examen

Artikel 8 Betaling, annulering en restitutie

 1. Na aanmelding voor een opleiding, als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden, voldoet cursist aan AB Nails, uiterlijk zeven kalenderdagen vóór aanvang van de opleiding, een aanbetaling ter hoogte van 10% van het overeengekomen in totaal te betalen lesgeld, het lesmateriaal en het
 1. Uiterlijk op de eerste cursusdag voldoet cursist aan AB Nails het resterende lesgeld en de overeengekomen kosten voor het lesmateriaal en het
 2. Het is cursist toegestaan om binnen veertien kalenderdagen na het voldoen van de aanbetaling, als omschreven in lid 1 van dit artikel, doch niet later dan vóór aanvang van de eerste cursusdag, de aanmelding voor een opleiding te annuleren. Cursist kan de aanmelding uitsluitend annuleren door schriftelijk aan AB Nails te melden dat afgezien wordt van het volgen van een
 3. Indien cursist de aanmelding voor een opleiding tijdig, en conform het bepaalde in het vorige lid, annuleert, zal AB Nails binnen veertien kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie van reeds
 4. Cursist is gehouden om, uiterlijk op de eerste cursusdag, het volledige lesgeld en alle kosten voor het lesmateriaal en het productenpakket aan AB Nails te voldoen, indien cursist de aanmelding voor een opleiding niet conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel
 5. Geen restitutie van lesgeld en van kosten voor het lesmateriaal en het productenpakket vindt plaats, indien cursist na aanvang van de opleiding besluit de opleiding niet langer te
 6. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens te weinig aanmeldingen voor de opleiding, als bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze algemene voorwaarden, zal AB Nails hiervan mededeling doen aan cursist uiterlijk vóór aanvang van de eerste cursusdag. Na het doen van deze mededeling zal AB Nails binnen veertien kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie van reeds betaald lesgeld.

Artikel 9 Geheimhouding

AB Nails en door haar ingeschakelde derden, die uitvoering geven aan de overeenkomst, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van door cursist verstrekte informatie.

Artikel 10 Klachtenprocedure

 1. Cursist kan, tot vier weken na het einde van de opleiding, mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij AB Nails over de uitvoering van
 2. AB Nails zal cursist, binnen twee weken na ontvangst van de klacht, een schriftelijke bevestiging van ontvangst
 3. AB Nails zal cursist, binnen vier weken na het versturen van een ontvangstbevestiging, een inhoudelijke reactie op de klacht toezenden.
 4. Indien AB Nails voor het toesturen van een inhoudelijke reactie een langere termijn nodig heeft dan de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn, om onderzoek naar de ingediende klacht te kunnen doen, dan zal AB Nails cursist hiervan in kennis stellen binnen drie weken na het versturen van een ontvangstbevestiging. AB Nails zal het uitstel alsdan toelichten en een indicatie aan cursist geven voor de verwachte
 5. Cursist kan, tot vier weken na ontvangst van de inhoudelijke reactie van AB Nails, schriftelijk in beroep gaan bij een door AB Nails aangewezen onafhankelijke derde, indien cursist zich niet kan verenigen met de inhoudelijke reactie van AB De contactgegevens van deze onafhankelijke derde zijn als volgt: Mevrouw drs. S. Boskma, kantoorhoudende te (2031 VR) Haarlem aan de Rie Mastenbroekstraat 7.
 6. Het oordeel van de in lid 5 van dit artikel genoemde onafhankelijke derde is bindend voor AB Eventuele consequenties van het oordeel van de onafhankelijke derde worden door AB Nails op korte termijn afgehandeld.
 7. De klachtenprocedure van AB Nails is
 8. AB Nails zal ingediende klachten te allen tijde vertrouwelijk behandelen.
 9. AB Nails zal ingediende klachten registreren en bewaren voor de duur van twee

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op

het door AB Nails aan cursist verstrekte lesmateriaal liggen bij AB Nails. Het is cursist niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder schriftelijke toestemming van AB Nails.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van AB Nails voor indirecte schade, mede daaronder begrepen gevolgschade, is in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van AB Nails voor directe schade, die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de totaalprijs van de door koper bestelde zaken of producten.
 2. De verplichting van AB Nails tot vergoeding van schade heeft in geen geval betrekking op vertragingsschade, gederfde winst, verminderde opbrengst of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
 3. AB Nails aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van
 4. AB Nails staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van het lesmateriaal. AB Nails aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de inhoud van het lesmateriaal.

Hoofdstuk III Groothandel
Artikel 13 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra koper telefonisch, per e-mailbericht, via de website van AB Nails, of anderszins mondeling of schriftelijk, een bestelling plaatst bij AB Nails teneinde AB Nails een of meer zaken of producten te doen leveren, tenzij AB Nails binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling aan koper meldt de bestelling niet te
 2. Het enkel uitbrengen door AB Nails van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht AB Nails niet tot het aangaan van een
 3. Indien in de bestelling voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van AB Nails worden gebracht, komt in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, de overeenkomst eerst tot stand, indien en voor zover AB Nails aan koper schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden, die door koper worden
 4. De door AB Nails aangegane verbintenis houdt nooit meer in dan een inspanningsverplichting. AB Nails garandeert derhalve niet dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden of handelingen en de door haar geleverde zaken of producten geschikt zijn voor het door koper beoogde
 5. (Rechts)handelingen van ondergeschikten van AB Nails binden AB Nails niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door AB Nails uitdrukkelijk en schriftelijk wordt
 6. AB Nails is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door

Artikel 14 Betaling, levering en retournering

 1. Na het plaatsen van een bestelling, als omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, gaat koper over tot betaling van de bestelde zaken of producten. AB Nails gaat eerst over tot verzending of levering van het bestelde, nadat door AB Nails de voornoemde betalingis
 2. AB Nails streeft ernaar de door koper bestelde zaken of producten binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling op een door koper aan te wijzen plaats te laten leveren, doch is te allen tijde gerechtigd om de levertijd aan te passen, dan wel te verlengen, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te
 3. Overeengekomen of opgegeven levertijden kunnen nimmer beschouwd worden als fatale
 4. Leverkosten en/of verzendkosten komen voor rekening van koper, tenzij schriftelijk anders is
 5. Het is niet mogelijk om geleverde zaken of producten te retourneren of om te ruilen, anders dan bedoeld in artikel 16 lid 3 van deze algemene

Artikel 15 Afwijkingen

 1. Het is AB Nails toegestaan om zaken en producten te leveren, die afwijken van de door koper bestelde zaken en producten, voor zover deze afwijking van geringe betekenis
 2. Onder afwijkingen van geringe betekenis wordt verstaan: afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de zaak of het product

Artikel 16 Reclames

 1. Koper zal met bekwame spoed na levering onderzoeken of AB Nails de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden AB Nails er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. Koper dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in elk geval te doen binnen acht kalenderdagen na
 2. Tenzij het verzuim niet herstelbaar is, is AB Nails steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te
 3. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds voorafgaand aan de verzending aanwezig moeten zijn geweest, stelt koper AB Nails in de gelegenheid om die zaken kosteloos te herstellen of tevervangen.
 4. De prestatie van AB Nails geldt in elk geval als deugdelijk, indien koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen
 5. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien koper in gebreke is gebleven het onderzoek, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, tijdig te in te
 6. Indien de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ook voor een zorgvuldige en alerte koper, als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijnen worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek, respectievelijk het in kennis stellen van AB Nails voor koper redelijkerwijs mogelijk
 7. Elke vordering jegens AB Nails op basis van reclames vervalt door het enkele verloop van zes De vervaltermijn vangt aan op de dag, volgend op de dag waarop koper met de schade bekend is geworden.

Artikel 17 Overmacht

 1. AB Nails is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening
 2. Indien AB Nails door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft AB Nails het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te
 3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van AB Nails voor indirecte schade, mede daaronder begrepen gevolgschade, is in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van AB Nails voor directe schade, die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de totaalprijs van de door koper bestelde zaken of producten.
 2. De verplichting van AB Nails tot vergoeding van schade heeft in geen geval betrekking op vertragingsschade, gederfde winst, verminderde opbrengst of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
 3. AB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaan is tijdens de verzending of het transport van door koper bestelde zaken
 4. AB Nails is in elk geval nimmer aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt

Hoofdstuk IV Slotbepalingen
Artikel 19 Intellectuele eigendom

AB Nails behoudt zich te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten voor.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen van AB Nails is Nederlands recht van toepassing.
 2. AB Nails is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Rechtbank Noord-Holland, een en ander naar vrije keuze van AB